Postępowanie na remont pomieszczeń w budynku ,,J”

02/08/2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że została udzielona odpowiedź na pytania zadane przez Oferentów do postępowania na remont pomieszczeń w budynku ,,J”

 

Pytanie: Proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 24 sierpnia 2022 r.

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert z dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 09:45 i ustala nowy termin składania ofert na dzień 24 sierpnia 2022 r. do godziny 09:45. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00.

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że została udzielona odpowiedź na pytanie zadane przez Oferenta do postępowania na remont pomieszczeń w budynku ,,J”

 

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanych przez Państwa parametrów, jakie powinno spełniać oświetlenie remontowanych pomieszczeń (oprócz minimalnego natężenia 500 lx).

Odpowiedź: Należy zastosować oprawy oświetleniowe przystosowane do montażu bezpośrednio na suficie lub w suficie kasetonowym (w zależności od przyjętej przez Oferenta technologii wykończenia powierzchni sufitu). Oprawy o parametrze IP jak dla pomieszczeń biurowych suchych. Sterowanie klasyczne, zasilanie 230V AC. Obydwa pomieszczenia należy traktować jako biuro. Zwracamy uwagę na konieczność zastosowania opraw przeznaczonych do montażu w biurach (parametr Ugr < 19). W ofercie prosimy o dokładne wyspecyfikowanie zastosowanych opraw oświetleniowych.

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez Oferenta do postępowania na remont pomieszczeń w budynku ,,J”

 

Pytanie: Proszę o określenie, w jaki sposób w ofercie ma być ujęta ścianka działowa oddzielająca pomieszczenie biurowe oraz czytelni oraz w którym z wariantów. Czy ma być opcjonalnym rozwiązaniem w dwóch wariantach (jako przegroda pełna oraz przeszklona)?

Odpowiedź: Proszę o nieujmowanie w wycenie ofertowej ścianki oddzielającej czytelnie od pomieszczenia biurowego. Pomieszczenie należy wykonać jako jeden „open space”, jak zilustrowano na załącznik nr 3 do Wytycznych Technicznych.

 

Pytanie: Proszę o wskazanie dokładnego miejsca montażu klimatyzacji oraz miejsca na elewacji obiektu umożliwiającego montaż jednostki zewnętrznej.

Odpowiedź: W ofercie proszę przyjąć przełożenie istniejących klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych) w pomieszczeniach biurowych. Nowe miejsce montażu w obrębie części biurowej do uzgodnienia na etapie wykonawczym. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów znajdują się na dachu budynku i nie przewiduje się zmiany ich lokalizacji.

 

Pytanie: Proszę o wskazanie miejsca, w którym ma zostać zamontowana centrala wentylacyjna. Ewentualnie proszę o wskazanie czy centrala ma zostać zamontowana wewnątrz budynku „J”, czy poza jego obrysem?

Odpowiedź: Z uwagi na charakter przedmiotu postępowania na zagospodarowanie części magazynowej miejsca przechowywania dokumentacji i związaną z tym dowolność zagospodarowania tej części pomieszczenia, proszę o nieujmowaniu w wycenie opcjonalnego systemu klimatyzacji precyzyjnej z systemem nadzoru mikroklimatu.

 

Pytanie: Czy dystrybucja powietrza wraz z systemem nadzoru mikroklimatu ma obejmować cała powierzchnię strefy magazynowej, czy też jej wydzielona część. Informacja ta niezbędna jest do określenia wydajności centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź: Z uwagi na charakter przedmiotu postępowania na zagospodarowanie części magazynowej miejsca przechowywania dokumentacji i związaną z tym dowolność zagospodarowania tej części pomieszczenia, proszę o nieujmowaniu w wycenie opcjonalnego systemu klimatyzacji precyzyjnej z systemem nadzoru mikroklimatu.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że została udzielona odpowiedź na pytanie zadane przez Oferenta do postępowania na remont pomieszczeń w budynku ,,J”

 

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie załączników od 1 do 4 Wytycznych Technicznych nr ZU-02-22-0126-00-00.

Odpowiedź: Załączniki od 1 do 4 Wytycznych Technicznych nr ZU-02-22-0126-00-00 stanowią integralną część Wytycznych Technicznych i dostępne są pod linkiem:  Załączniki od 1 do 4 Wytycznych Technicznych.


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do składania ofert w postępowaniu na remont pomieszczeń w  budynku „J”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin Postępowania.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl