Postępowanie na wykonanie wielobranżowego remontu hali produkcyjnej „S” wraz z pracami modernizacyjnymi

12/08/2021

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że zostały udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów do postępowania na wykonanie wielobranżowego remontu hali produkcyjnej „S” wraz z pracami modernizacyjnymi.

 1. Pytanie: czy oferta ma zawierać koszty związane z zakupem, dostawą i montażem żurawia ? Proszę o podanie parametrów i wyposażenia ewentualnego urządzenia.
  Odpowiedź:  Wytyczne techniczne nie uwzględniają zakupu, dostawy i montażu żurawia. Wytyczne techniczne przywołują jedynie wymagania dotyczące wykonania fundamentu pod żuraw jednoramienny o udźwigu 0,5 t i wysięgu ramienia do 3,5m o szacunkowych wymiarach 1,55 x 1,55 x 1,05 zbrojonego o jakości betonu nie mniejszej niż B25 z uwzględnieniem montażu szpilek dla zabudowy kolumny żurawia.
 2. Pytanie: proszę o załączenie projektu technicznego dotyczącego szyn jakie należy wbudować w ramach inwestycji
  Odpowiedź: Szyny powinny zostać dobrane do kół i rozstawu wózka funkcjonującego obecnie. Sposób mocowania/montażu szyn w posadzce powinien być kompetencją projektanta posadzki.

 


Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że zostały udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów do postępowania na wykonanie wielobranżowego remontu hali produkcyjnej „S” wraz z pracami modernizacyjnymi.

 1. Pytanie: Jaki jest oczekiwany przez Państwa ostateczny termin zakończenia i rozliczenia prac?
  Odpowiedź: Oczekiwanym terminem zakończenia prac jest 17.12.2021 r.
 2. Pytanie: Jaka jest głębokość piwnicy przykryta płytami kanałowymi na wysokości istniejącej myjki?
  Odpowiedź: Głębokość piwnicy to 3,5 m licząc od poziomu posadzki
 3. Pytanie: Jaką ilość odpadów chemicznych mogą się spodziewać oferenci w związku z rozbiórką istniejącej myjki?
  Odpowiedź: Należy założyć około 20 m3
 4. Pytanie: Jaki przyjąć wymiar bramy wjazdowej do nowej myjki?
  Odpowiedź: Szerokość maksymalna możliwa do zabudowy – minimum 4 m, wysokość +/- 5,5m (w miarę możliwości na całą wysokość myjki)
 5. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że do malowania jest 9 szt. dźwigarów dachowych.
  Odpowiedź: Należy wymalować 9 dźwigarów dachowych wraz z pozostałą konstrukcją stalową (stężenia itp.)
 6. Pytanie: Czy w przypadku malowania dźwigarów dachowych należy przyjąć koszt ich piaskowania czy wystarczy czyszczenie np. szlifierkami?
  Odpowiedź: Inwestor nie wymaga piaskowania całej konstrukcji. Należy zachować technologię przyjętą dla malowania uwzględniającą oczyszczenie powierzchni, przygotowanie powierzchnia, naniesienie powłok. Dopuszczalne jest czyszczenie ognisk korozji mechaniczne np. szlifierką, szczotką stalową itp. i zabezpieczyć zgodnie z technologią nakładania powłok malarskich.
 7. Pytanie: Ile metrów bieżących instalacji przemysłowej należy przyjąć poza obrębem hali tj. w jakiej odległości od hali znajduje się możliwość wpięcia nowej instalacji? Czy poza obrębem hali do miejsca wpięcia nowej instalacji jest nawierzchnia betonowa? Czy wykucia i odtworzenia należą do kosztów niniejszego przetargu? Informacje te są niezbędne w celu oszacowania poprawnych kosztów.
  Odpowiedź: Przyłącze kanalizacji chemicznej z myjki należy doprowadzić do przepompowni ścieków chemicznych zlokalizowanej poza obrębem hali S w odległości około 10 m od ściany zewnętrznej budynku (poniżej wycinek mapy zasadniczej z oznaczoną strzałką niebieską lokalizacją przepompowni oraz zaznaczonym na zielono proponowanym przebiegiem nowego odcinka zewnętrznej kanalizacji chemicznej).
  2021-08-10 Hala S
  Odpowiedź: Pomiędzy ścianą budynku „S”, a przepompownią ścieków znajduje się wiata z blachy trapezowej  (zaznaczona czerwoną strzałką) z betonową posadzką o wymiarach 6 x 4 x 2-2,5 m /dł. x szer x wys/. Demontaż wiaty oraz wykucie kanałów w posadzce po stronie Oferenta. Pozostała część przyłącza przebiega po terenie nieutwardzonym. Przywrócenie wiaty do stanu pierwotnego po stronie Wykonawcy.
 8. Pytanie: Kanalizacja przemysłowa: jaką średnica rur przyjąć? Prosimy o podanie parametrów, danych dotyczących studzienek.
  Odpowiedź: Na przyłączu kanalizacji chemicznej aktualnie funkcjonującej myjni stosuje się rury o średnicy Ø 20 cm. Dobór parametrów rurociągów i studzienek po stronie Wykonawcy. Aktualny przebieg kanalizacji chemicznej i parametry studzienek w obrębie hali „S” podano na załączonym rysunku.
 9. Pytanie: Czy malowanie słupów żelbetowych wchodzi w zakres niniejszego przetargu? Jeśli tak prosimy o podanie ich wymiarów. Czy jakiś inny zakres prac związanych ze słupami żelbetowymi należy liczyć?
  Odpowiedź: Słupy żelbetowe stanowią integralną część konstrukcji hali i należy je odmalować. Przed malowaniem należy słupy oraz całą pozostałą konstrukcję ścian i dachu oczyścić z luźnych elementów. W przypadku większych ubytków w tynku należy przewidzieć ich uzupełnienie. W załączeniu przekazujemy dokumentację konstrukcyjną. Szerokość słupa 40cm. Oszacowanie powierzchni do malowania po stronie oferenta.
  2021-08-10 Konstrukcja hali S
 10. Pytanie: Na stronie 21 (dla ścian oraz sufitu nowej myjni) oraz na stronie 27 (dla ściany działowej) jest zapis, o zagwarantowaniu bezpieczeństwa ogniowego. Prosimy o wyjaśnienie co na ma myśli Zamawiający:a. Czy myjnia stanowi odrębną strefę pożarową? Jeśli tak to jaką?b. Jak zagwarantować bezpieczeństwo ogniowe dla ściany działowej o wysokości 4,0m przy wysokości całej hali ok. 12-13 m?
  Odpowiedź: Myjnia nie stanowi osobnej strefy ogniowej. Należy zastosować płytę warstwową z rdzeniem PIR. Wymagany atest NRO. Dobór klasy po stronie wykonawcy.Zapis w swoim zamierzeniu ma gwarantować zabudowę ścian działowych nierozprzestrzeniających ognia
 11. Pytanie: Zabudowa koryta poprzez zabezpieczenie jej od góry kratami WEMA przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości przejazdu pojazdów 70T jest niemożliwe do spełnienia – prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. Jeśli jednak na tym zabezpieczaniu mają przejeżdżać pojazdy lżejsze: prosimy o podanie obciążenia,  jakie te kraty mają przenieść.
  Odpowiedź: Nie przewiduje się możliwości najeżdżania pojazdami wojskowymi na  kraty WEMA. Szerokość koryta należy tak dobrać, aby nie było możliwości najazdu na nie jednocześnie oboma kołami osi przedniej wózka widłowego. Minimalny rozstaw przednich kół wózka – 94,5 cm.  Kraty powinny być  odporne na nacisk pojedynczego koła wózka widłowego o udźwigu max. 5 ton. Największy eksploatowany w Spółce wózek to wózek STILL R70-50T posiadający nacisk na pojedynczą oś przy pełnym załadunku wynoszący 10 290 kg.
 12. Pytanie: Ile opraw oświetleniowych należy przyjąć w nowej myjce? Nasze pytanie nawiązuje do wykonanych już na terenie innych myjek i zastosowanych tam ilości opraw
  Odpowiedź: Inwestor wymaga natężenia oświetlenia na poziomie 500lx; Dobór opraw po stronie wykonawcy.
 13. Pytanie: Czy Zamawiający może udostępnić parę fotografii hali?
  Odpowiedź: Brak możliwości udostępnienia zdjęć hali, istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.
 14. Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie szyby (wymiary) należy przyjąć do wyceny – brak takich danych w dokumentacji przetargowej?
  Odpowiedź: Projektując zabudowę myjni, w miarę możliwości technicznych należy wykorzystać światło dzienne pochodzące i możliwe do wykorzystania dzięki zabudowanej w elewacji wschodniej budynku stolarki okiennej. Inwestor nie narzuca konkretnego rozwiązania technicznego, zarówno w odniesieniu do standardu materiałowego, jak i wymiarów naświetla.
 15. Pytanie: Proszę o informację odnośnie formularza postępowania ofertowego punkt 6.1/ podpunkt „C” czy zamiast zdolności kredytowej na kwotę 1.050.000zł, dopuszczacie Państwo zaświadczenie z banku o zgromadzonych środkach na rachunku w w/w kwocie. Problemem jest krótki okres na przygotowanie powyższych dokumentów przez bank, sytuacja związana z COVID jak również wysoka kwota.
  Odpowiedź: Regulamin Postępowania dopuszcza przedłożenie przez Oferenta zaświadczenia z banku o zdolności kredytowej lub dokumentu z banku potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym.

 


Szanowni Państwo,

W imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., pragnę poinformować o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na wykonanie wielobranżowego remontu hali produkcyjnej „S” wraz z pracami modernizacyjnymi.

Termin na składanie ofert w postępowaniu zostaje wydłużony do dnia 18 sierpnia 2021 roku.

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie wielobranżowego remontu hali produkcyjnej „S” wraz z pracami modernizacyjnymi. Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania.

Zwracam Państwa uwagę, że:

   1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 sierpnia 2021 r. do godziny 09:00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
   2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 09:15. w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
   3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl.