Postępowanie na dostosowanie do wymagań minimalnych budynku „T” na potrzeby magazynowania farb, olejów i rozpuszczalników

21/05/2021

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., pragnę poinformować o udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Oferentów dotyczące postepowania na dostosowanie do wymagań minimalnych budynku „T” na potrzeby magazynowania farb, olejów i rozpuszczalników.

 

 

Pytanie: Czy oferta ma zawierać remont istniejących toalet?

 

Odpowiedź: W ramach postępowania należy „odświeżyć” istniejące toalety: malowanie ścian i elementów stolarki, przemalowanie płytek. Brak potrzeby remontu kapitalnego istniejących toalet.

 

Pytanie: Czy możemy zaproponować malowanie istniejących płytek na posadce zamiast rozbiórki starych i wykonania nowej okładziny?

 

Odpowiedź: Tak, dopuszczalne jest malowania płytek na posadzce zamiast wykonania nowej okładziny.

 

Pytanie: Czy konieczne jest tynkowanie i wyrównanie ścian wewnątrz budynku?

 

Odpowiedź: Nie, Wystarczy oczyszczenie ścian, uzupełnienie ewentualnych braków i wymalowanie.

 

Pytanie: Czy oferta powinna zawierać wymianę istniejących drzwi zewnętrznych?

 

Odpowiedź: Nie, proszę pozostawić istniejące drzwi zewnętrzne.

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., pragnę poinformować o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na dostosowanie do wymagań minimalnych budynku „T” na potrzeby magazynowania

farb, olejów i rozpuszczalników.

 

Termin na składanie ofert w postępowaniu zostaje wydłużony do dnia 25 maja 2021 roku.


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na dostosowanie do wymagań minimalnych budynku „T” na potrzeby magazynowania farb, olejów i rozpuszczalników.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2021 r. do godziny 10.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl