Postępowanie na odtworzenie oświetlenia awaryjnego budynku Zw-1

11/05/2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., pragnę poinformować o udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z Oferentów:

Pytanie: Czy w związku z wyremontowanymi łazienkami, należy ująć w wycenie na tym etapie prac, montaż awaryjnych opraw ewakuacyjnych w sanitariatach o pow. podłogi powyżej 8m2?

Odpowiedź: Proszę ująć w wycenie w/w prace. Lampy proszę montować (zwieszać) w istniejącym suficie podwieszanym.

 


 

Szanowni Państwo,

W imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., pragnę poinformować o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na odtworzenie oświetlenia awaryjnego budynku ZW-1.

Termin na składanie ofert w postępowaniu zostaje wydłużony do dnia 25 maja 2021 roku do godziny 9:45.

Dodatkowo udzielam odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z Oferentów:

 Pytanie: Czy w skład prac projektowo remontowych wchodzi wykonanie oświetlenia awaryjnego w przychodni Certus?

Odpowiedź: Proszę wycenić zakres prac w przychodni Certus jako opcjonalny.”

 


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na odtworzenie oświetlenia awaryjnego budynku Zw-1.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania. Prosimy także o zapoznanie się z materiałami dostępnymi pod linkiem: Rzuty pomieszczeń.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2021 r. do godziny 9.45. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl