Postępowanie na odtworzenie sieci wodociągowej – III etap

06/05/2021

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że zostały udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów w postępowaniu na odtworzenie sieci wodociągowej – III etap.

Odpowiedzi i pytania zamieszczamy poniżej.

Pytania:

1. Wg naszych pomiarów w skali odtworzenie sieci wodociągowej i hydrantowej ma łączną długość ok 1540mb, a wg Regulaminu jest to 1440mb. Czy wykonawca rozliczany będzie ryczałtowo z całego zadania, czy będzie mógł wnioskować o rozszerzenie  zakresu zadania?

2. Zakres Regulaminu [zał. 1 a) ETAP I] nie opisuje przyłącza wodociągowego do budynku H. Czy należy przewidzieć opomiarowanie dla tego budynku?

3. Czy na przyłączach wodociągowych do budynków oprócz wspomnianych wodomierzy należy uwzględnić?

3.1. Zawór przed wodomierzem

3.2. Łączniki redukcyjne przed/za wodomierzem

3.3. Łączniki montażowe/kompensacyjne do wodomierza

3.4. Zawór za wodomierzem

3.5. Zawór antyskażeniowy

4. Jeżeli tak, to w jakich średnicach ma występować w/w armatura?

5. Zakres Regulaminu [zał. 1 b) ETAPII] opisuje przyłącze hydrantowe do budynku T. Czy należy przewidzieć opomiarowanie instalacji hydrantowej dla tego budynku?

6. Zakres Regulaminu [zał. 1 c) ETAP III] nie opisuje zasuw tuż przy hydrantach. Czy należy przewidzieć montaż dwóch dodatkowych zasuw przy hydrantach tj. ok. 30mb od pkt. 1 oraz ok. 100 mb od pkt. 7?

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.  Zgodnie z punktem wytycznych technicznych: Przedmiot zamówienia przedstawiona jest szacunkowa długość sieci wodociągowej i hydrantowej z uwagą, iż weryfikacja długości należy do oferenta. Zadanie rozliczane jest ryczałtowo i nie ma żadnej możliwości rozszerzenia zakresu podpisywanej umowy

Ad. 2.  Zgodnie z punktem wytycznych technicznych: Sposób montażu przedstawiony jest rodzaj wodomierza, który należy zamontować w budynkach przyłączanych

Ad. 3.  Na przyłączach wodociągowych należy uwzględnić zabudowę wszystkich elementów przewidzianych w normie dotyczącej zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej uwzględniającej: zawór przed wodomierzem, niezbędne redukcje, łączniki, łączniki kompensacyjne, wodomierz, łączniki, zawór po wodomierzu, filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy – za prawidłową zabudowę zestawu wodomierzowego odpowiada profesjonalista w branży realizujący prace odtworzeniowe sieci wodociągowej

Ad. 4.  Dla przyłącza instalacji hydrantowej dla budynku T nie należy zakładać montażu opomiarowania

Ad. 5.  Przy hydrantach opisanych w punkcie ETAP III w odległości 30 mb od pkt. 1 oraz 100 mb od pkt. 7 należy założyć montaż dodatkowych zasuw tuż przy hydrantach.

 


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na odtworzenie sieci wodociągowej – III etap.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin Postępowania.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2021 r. do godziny 9.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl