Postępowanie na remont wydzielonego obszaru hali produkcyjnej „5” przeznaczonego do montażu i uruchomienia urządzenia do wycinania wodą water-jet.

13/01/2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do składania ofert w postępowaniu na remont wydzielonego obszaru hali produkcyjnej „5” przeznaczonego do montażu i uruchomienia urządzenia do wycinania wodą water-jet.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 9.45. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl

 


Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że zostały udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów do postępowania na „remont wydzielonego obszaru hali produkcyjnej „5” przeznaczonego do montażu i uruchomienia urządzenia do wycinania wodą WATER-JET”.

PYTANIE:

Czy wymiary bramy podlegającej wymianie w pomieszczeniu magazynowym mają pozostać niezmienione (w chwili obecnej części nieruchome stanowi wypełnienie z siatki) ?

 

ODPOWIEDŹ:

Wymiary bramy podlegającej wymianie w pomieszczeniu magazynowym nie zmieniają się. Część stanowiąca zabudowę stałą/nieruchomą (obecnie zabudowaną siatką) należy uzupełnić ścianą murowaną analogicznie do ściany stanowiącej wydzielenie sterowni jak i sanitariatów.

 

 

PYTANIE:

  1. Zakresu wymiany izolacji termicznej na istniejących rurociągach c.o. i ciepłej wody użytkowej.
  2. Wyposażenia rozdzielni „5 – WATER-JET”.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1

Szczegółowy zakres wymiany termicznej przedstawiony jest na rysunku poniżej:

 

waterjet

 

Ad. 2

Rozdzielnica „5 – Waterjet”

Rozdzielnica „5 – Waterjet” - opis na tabliczce PCV nitowanej do elewacji

Zasilanie –kabel YAKXS – prawidłowy dobór przekroju kabla po stronie wykonawcy

Obudowa stojąca, metalowa minimum IP54 , zamek z wkładką dwupiórkową

Podejście kabla zasilającego od góry, odpływy od góry

Opis wyposażenia:

Rozłącznik główny >250A

Ogranicznik przepięć Dehn Ventil T1+T2 + dobezpieczenie

Trójfazowy modułowy wskaźnik zasilania (wewnątrz rozdzielnicy), na elewacji lampki sygnalizacyjne (3 szt) w kolorze zielonym

Analizator parametrów sieci Diris A20 z modułem komunikacyjnym

1 x Gniazdo serwisowe wewnątrz rozdzielnicy

2 x Rozłącznik bezpiecznikowy NT00 160A (zabezpieczenie 100A)

12 x Rozłącznik D0 63A

6 x Wyłącznik nadprądowy 1f B16

2 x Wyłącznik nadprądowy 3f C16

4 x Wyłączniki RCD o charakterystyce min. A

 

Standard wyposażenia: Schrack, Hager Kieszeń na dokumentację

 


Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że zostały udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów do postępowania na „remont wydzielonego obszaru hali produkcyjnej „5” przeznaczonego do montażu i uruchomienia urządzenia do wycinania wodą WATER-JET”.

PYTANIE: z czego powinna być wykonana ściana zaznaczona na rysunku

 

ODPOWIEDŹ: doprecyzowując wytyczne techniczne oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z oferentami dokonującymi wizji lokalnej, ściana zaznaczona na poniższym rysunku powinna być wykonana w wersji: szkło bezpieczne. Oczywistym pozostaje fakt, iż dopuszcza się zabudowę lekkiej konstrukcji (np. aluminiowej) bądź słupów pozwalających na montaż szkła bezpiecznego. Brama stanowiąca element ściany: rozwierna, dwuskrzydłowa

rys_post