Postępowanie na remont pomieszczeń socjalnych w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”

06/10/2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na remont pomieszczeń socjalnych w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkami: Regulamin postępowania.

Zwracam Państwa uwagę, że:

 1. Ofertę należy złożyć do dniapaździernika 2020 r. do godziny 9.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniupaździernika 2020 r. o godzinie 9.15. w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl

 


Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

 1. - potwierdzenie informacji dotyczącej ilości pracowników (40 mężczyzn i 5 kobiet?-łącznie na 1 zmianie?) – ilość ta dotyczy pracowników pracujących na hali + osobno ilość pracowników biurowych wynikających z ilości pom. biurowych?
 2.  

  Odpowiedź:

   

  Pomieszczenie socjalne należy zaprojektować dla maksymalnej ilości pracowników mogących jednocześnie korzystać z danego obszaru. W ofercie należy podać maksymalną ilość osób z uwzględnieniem części damskiej dla trzech osób. Oferty uwzględniające mniej niż czterdziestu pracowników nie będą brane pod uwagę.

  Ilość pracowników dotyczy wszystkich pracujących w obszarze hali oraz pomieszczenia socjalnego

   

 3. - czy będą wykonywane prace brudne – wtedy należy przewidzieć dodatkowo osobne szatnie brudne dla kobiet i mężczyzn – łącznie byłyby wtedy 4 szatnie-lokalizacja? (mało miejsca?)
 4.  

  Odpowiedź:

   

  Nie, w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R” nie będą wykonywane prace brudne.

   

 5. - czy pom. pomocnicze ma pozostać w obecnym stanie bez zmian? Czy musi być zapewniona komunikacja z tym pomieszczeniem do części socjalnej (ew. ewakuacja z tego pomieszczenia?)? Czy można je również zagospodarować na szatnie/umywalnie/natryski?
 6.  

  Odpowiedź:

   

  Pomieszczenie pomocnicze pozostaje do dyspozycji w celu zaprojektowania szatni, umywalni, natrysków z zachowaniem w stanie nienaruszonym fragmentu wydzielonej części pomieszczenia przeznaczonej na rozdzielnie główną. Wszystkie drogi komunikacyjnej oraz wyjścia ewakuacyjne należy zaprojektować zgodnej z przepisami BHP, p.poż i innymi. 

   

 7. - czy w jadalni musi być zapewnione miejsce dla wszystkich pracowników „stół z miejscami siedzącymi dla każdego pracownika”? chodzi o pracowników biurowych czy o wszystkich pracowników biuro+hala?
 8.  

  Odpowiedź:

   

  W jadalni można zapewnić miejsca siedzące dla połowy pracowników pracujących w obszarze hali oraz pomieszczenia socjalnego co organizacyjne zapewnieni możliwości spożywania posiłków dwuetapowo.

   

 9. - w zleceniu roboty instalacyjne wymienione instalacje wod-kan oraz c.o. – w pom. WC, natrysków, umywalni, szatni i jadalni powinna być zapewniona wentylacja pomieszczeń – czy w wycenie ująć również niezbędną instalację wentylacji?
 10.  

  Odpowiedź:

   

  Tak, proszę o uwzględnienie w wycenie wentylacji mechanicznej