Postępowanie na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni

05/08/2020

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Prosimy o doprecyzowanie co dokładnie należy zrealizować w zakresie instalacji elektrycznych i jakie prace są do wykonania.

Wymiana oświetlenia zgodnie z wytycznymi technicznymi. Wykonawca w ramach realizacji umowy musi zapewnić funkcjonalność instalacji w minimum takim samym stopniu jak w chwili obecnej.


 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

  1. Jakie jest przewidywane stężenia chlorowodoru w oczyszczanym powietrzu?

Stężenie chlorowodoru w gazach odlotowych emitora odprowadzającego gazy  nie jest znane Inwestorowi. W aktualnie obowiązującym pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów określono natomiast wskaźnik emisji chlorowodoru ze źródeł objętych zakresem linii wywiewnej LW-2 (tj. z wanny do wytrawiania). Wskaźnik emisji godzinowej określono na poziomie  0,126 kg /h , wskaźnik emisji rocznej na poziomie  0,367 Mg/rok. (do obliczeń przyjęto wannę o wymiarach 1,5 x 1,4 x 1,0m wypełnioną roztworem kwasu solnego o stężeniu 15%, czas pracy instalacji max.1700 godzin na rok, temp. gazów odlotowych: 293 K, wymiary emitora e-8/2 – wysokość 10,5 m, średnica 1,0 m , typ – pionowy zadaszony).

  1. Jaki jest oczekiwany stopień redukcji zanieczyszczeń?

Inwestor nie narzuca określonego stopnia redukcji HCl przez skruber, gdyż nie ma narzuconych administracyjnie wymogów w tym zakresie. Proszę o zaproponowanie w ofercie dostępnych na rynku standardowych rozwiązań. Można wycenić w ofercie wariantowo II opcje: wariant minimalny i wariant maksymalny. Zasadniczym celem zastosowania przedmiotowego urządzenia redukcyjnego jest ochrona otaczającej emitor wentylacyjny galwanizerni infrastruktury przed oddziaływaniem korozyjnym skroplonego HCl.


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkami: Regulamin postępowania, Dokumentacja Techniczna.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia sierpnia 2020 r. do godziny 10.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2020 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl