Postępowanie na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F”

04/08/2020

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Jakimi kablami YKY czy YAKY maja być wykonane wlz do zasilania rozdzielnic oddziałowych (oświetleniowych)?

Inwestor dopuszcza możliwość stosowania kabli YAKXS / YKY. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na moc i spodziewane przekroje kabli, sugerowane jest użycie kabli miedzianych. Proszę wziąć pod uwagę pojemność kanalizacji kablowej: 4xDVK 125, częściowo zajęte. Ewentualna rozbudowa kanalizacji kablowej nie będzie podstawą do dopłaty.


 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

  1. Jakie jest wymagane natężenie oświetlenie dla poszczególnych pomieszczeń w hali F?

Dla pomieszczeń objętych wymianą oświetlenia natężenie należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją

  1. Czy w wycenie można stosować zamienniki opraw oświetleniowych podstawowych?

Oferta powinna uwzględniać wszystkie wymogi techniczne wskazane w wytycznych. Na podstawie pkt. 1.17 Regulaminu jest jednakże możliwe przedstawienie korzystniejszego rozwiązania (pod względem technicznym, ekonomicznym, bądź jakościowym). W tym celu należy przedstawić propozycję w odrębnym załączniku wraz z opisem.

  1. Czy dopuszcza się zmianę lokalizacji rozdzielnic RO3 i RO2 tak by kable zasilające były w miarę możliwości jak najkrótsze?

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji rozdzielnic.

  1. Proszę o podanie typów i ilości opraw oświetleniowych i tras kablowych jakie należy zdemontować.

Zamawiający nie posiada dokładnej inwentaryzacji. W obiekcie zainstalowane są oprawy typu hig-bay oraz świetlówkowe typu belka. Istnieje możliwość wykonania inwentaryzacji przez oferenta, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

  1. Proszę o podanie ilości opraw i kaset oświetleniowych zlokalizowanych w pomieszczeniach wyłączonych z zakresu, które należy wpiąć w system sterowania DALI.

W pomieszczeniach opisanych „REMONT” znajduje się 10 opraw typu Atlantyk i 20 opraw Cruiser; W pozostałej części 37 opraw typu Atlantyk; Łącznie należy przyjąć maksymalnie 8 kaset sterujących. Podział stref oświetleniowych do uzgodnienia na etapie wykonawczym.


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania. Dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: Dokumentacja techniczna.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2020 godz. 9.45. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2020 godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl