Postępowanie na remont posadzki na hali produkcyjno-warsztatowej „R”

20/07/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na remont posadzki na hali produkcyjno-warsztatowej „R” został przesunięty na dzień 29 lipca 2020 r. na godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:15. Podkreślamy przy tym, że nie przewidujemy możliwości dalszego przedłużenia terminu na składanie ofert w tym postępowaniu.”

 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania „Postępowanie na remont posadzki na hali produkcyjno-warsztatowej „R” , poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Pytanie: Kanały serwisowe znajdujące się na terenie hali oraz ich obramowanie położone są na różnych poziomach. Czy w związku z powyższym wymagana jest ich rozbiórka i ponowne odtworzenie?

Odpowiedź: Dla uzyskania prawidłowego poziomu posadzki konieczne jest wykonanie nowego okucia, istniejących trzech kanałów serwisowych.

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na remont posadzki na hali produkcyjno-warsztatowej „R”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 lipca 2020 r. do godziny 9.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2020 r. do godziny 9.15 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl