Postępowanie na odtworzenie instalacji sprężonego powietrza w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”

20/07/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na odtworzenie instalacji sprężonego powietrza w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”. został przesunięty na dzień 29 lipca 2020 r. na godz. 9:15. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:30. Podkreślamy przy tym, że nie przewidujemy możliwości dalszego przedłużenia terminu na składanie ofert w tym postępowaniu.

 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania na odtworzenie instalacji sprężonego powietrza w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”, poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Pytanie: Z jakiego rodzaju rur należy korzystać wykonując część podziemną instalacji sprężonego powietrza?

Odpowiedź: Część podziemną instalacji należy wykonać rurą kompozytową preizolowaną PE D200/D315.

Pytanie: Czy planujecie Państwo zasilanie sprężonym powietrzem, któregoś z sąsiadujących obiektów budynku „R”?

Odpowiedź: Należy przygotować instalację do dalszej rozbudowy. W plikach na podstronie niniejszego postępowania znajduje się zaktualizowany „layout”. Odcinek zaznaczony kolorem czerwonym należy wykonać z rury o średnicy minimum 100mm. Miejsce ewentualnej rozbudowy instalacji zaznaczone jest na rysunku. We wskazanym miejscu należy wykonać trójnik i zakończyć jeden z króćców zaworem odcinającym.

Pytanie: W związku ze zmianą sposobu wykonania części podziemnej instalacji z systemu aluminiowego na rurę kompozytową preizolowaną PE D200/D315, proszę o informację jakie ciśnienie nominalne należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:  Ciśnienie nominalne na potrzeby niniejszego postępowania wynosić będzie 8 bar. Oczywistym jest przeprowadzenie próby ciśnieniowej – na wartości ciśnienia odpowiednio wyższej. Próba ciśnieniowa powinna być potwierdzona stosownym protokołem.

 

Załączniki:

02_Hala_R

R – sprężone powietrze layout

01_stara_lakiernia_REMONT.DWG


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na odtworzenie instalacji sprężonego powietrza w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 lipca 2020 r. do godziny 9.15. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2020 r. do godziny 9.30 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl