Postępowanie na wymianę wanien do mycia części i podzespołów pojazdów wraz z zabudową systemu wentylacji

20/07/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na wymianę wanien do mycia części i podzespołów pojazdów wraz z zabudową systemu wentylacji został przesunięty na dzień 29 lipca 2020 r. na godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:45. Podkreślamy przy tym, że nie przewidujemy możliwości dalszego przedłużenia terminu na składanie ofert w tym postępowaniu.

 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania „Wymiana wanien do mycia części i podzespołów pojazdów wraz z zabudową systemu wentylacji”, poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Pytanie: Czy wszystkie ściany zaznaczone na czerwono w załączniku nr 5 ZU-02-20-0215-000-05 – podlegają demontażowi?

Odpowiedź: Tak, wszystkie zaznaczone na czerwono ściany podlegają demontażowi.

 

Pytanie: Proszę o określenie zakresu wymiany posadzki – jakie są wymagania  odnośnie rodzaju posadzki, nośności posadzki?

Odpowiedź: Preferowana posadzka żywiczna w wykonaniu chemoodpornym, antypoślizgowym (odporność na roztwór wodny ługu sodowego o stężeniu 100 kg/l). Nośność posadzki powinna być tak dobrana, aby był możliwy przejazd wózkiem widłowym o udźwigu max. 5t. Posadzka powinna być wymieniona na całym obszarze na którym zostanie zorganizowane nowe stanowisko. Wymiana posadzki powinna polegać na wyfrezowaniu uszkodzonej wierzchniej warstwy i odpowiednim jej wyprofilowaniu w celu uniknięcia zaleganiu popłuczyn i resztek kąpieli na posadzce.

 

Pytanie: Proszę o przedstawienie dokumentacji budowlanej posadzki?

Odpowiedź: Niestety nie posiadamy aktualnej dokumentacji budowlanej przedmiotowego obszaru posadzki.

 

Pytanie: Proszę o określenie punktów przyłączeniowych końcowych wentylacji wyciągowej lub określenie granic prowadzenia nowych kanałów?

Odpowiedź: Należy przewidzieć wymianę całej instalacji wyciągowej wentylacyjnej (tj. od wanien do istniejącego emitora zainstalowanego na  dachu hali F w bliskim sąsiedztwie stanowiska). Obmiar instalacji podlegającej wymianie po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie: Proszę o określenie punktów przyłączeniowych innych mediów.

Odpowiedź: Orientacyjne rozmieszczenie poszczególnych mediów na stanowisku przedstawiono w załączniku nr 1. W celu dokonania dokładnego obmiaru zapraszamy na wizję lokalną.

 

Pytanie: Czy układ wentylacji ma być odwzorowaniem istniejącego?

Odpowiedź: Nie. Aktualnie na stanowisku funkcjonuje jedynie wentylacja ogólna, która nie obejmuje swym zakresem wszystkich wanien procesowych. Nowa wentylacja to wentylacja  krawędziowa wanien procesowych. Jej wydajność powinna być dostosowana do powierzchni wanien procesowych. Należy mieć również na uwadze obowiązujące przepisy bhp.

 

Pytanie: Czy nowy system wentylacji ma obejmować wszystkie wanny?

Odpowiedź:  Wymogi odnośnie wentylacji poszczególnych wanien zostały zapisane w pkt. 3.4. wymogów technicznych, a także na schemacie w załączniku nr 5

 

Pytanie: Czy wentylacja wanien ma zostać podłączona do istniejących ciągów wentylacji? Jeśli tak to w jakich punktach i na jakiej wysokości?

Odpowiedź: Nie. Należy przewidzieć w całości zastąpienie istniejącego na stanowisku systemu wentylacyjnego nowym (proponowany przebieg kanałów wentylacyjnych zaznaczono w załączniku
nr 5). Można jednak wykorzystać wykorzystywany emitor dachowy. Pobór powietrza do wentylacji wyciągowej proponuje się zorganizować z obszaru hali produkcyjnej „F”.

 

Pytanie: Czy przyłącza w istniejących kanałach wentylacyjnych są przygotowane do podłączenia wyciągów z wanien?  Jeśli tak to jakiej średnicy są to przyłącza?

Odpowiedź: Nie, przyłącza nie zostały przygotowane.

 

Pytanie: Czy w skład ofertowanej wentylacji wyciągowej mają wchodzić centrale wyciągowe?

Odpowiedź: TAK. Należy przewidzieć konieczność wymiany aktualnie wykorzystywanego wentylatora wyciągowego zamontowanego na dachu hali „F” na emitorze.

 

Pytanie: Proszę o określenie punktów przyłączeniowych kanalizacji ściekowej.

Odpowiedź: Szczegółowy przebieg kanałów kanalizacji w obrębie stanowiska przedstawiono w załączniku nr 1.

 

Pytanie: Czy przewidujecie Państwo system napełniania wanien – przy pomocy zestawu pompowego? – jak do tej pory jest realizowany ten proces?

Odpowiedź:  Nie. Nowe kąpiele sporządza się dozując wodę z przyłącza sieci wodociągowej (dlatego w pkt.3.4 WT ujęto w wyposażeniu poszczególnych wanien króćce z zaworem), a następnie dozując środki chemiczne w postaci sypkiej bezpośrednio do wanny.

 

Pytanie: Czy pod wannami ma zostać zabudowana wanna wychwytowa pod każdym ze stanowisk, czy wspólna dla kilku stanowisk.

Odpowiedź: Powinny być przewidziane indywidualne wanny wychwytowe dla każdej wanny procesowej z osobna. Dla usunięcia ewentualnych wycieków z płuczki wodnej powinien być zapewniony odpływ w posadzce bezpośrednio do kanalizacji sanitarno-przemysłowej (proponowana lokalizacja: w przejściu pomiędzy rzędami wanien (pod podestem roboczym). Powinien on również zapewnić możliwość usuwania popłuczyn powstających w trakcie okresowego czyszczenia posadzki z zabrudzeń.

 

Pytanie:  Czy proces technologiczny wymiany wanien będący przedmiotem niniejszego postępowania będzie połączony z remontami budowlanymi?

Odpowiedź: Nie. Na potrzeby postępowania inwestycyjnego „Wymiana wanien do mycia części i podzespołów pojazdów wraz z zabudową systemu wentylacji”, nie zostały przewidziane roboty budowlane.

 

Pytanie: Jak często ma się odświeżać płuczka? Czy zastosowany ma być ciągły przepływ?

Odpowiedź:  Nie przewiduje się stosować ciągłego przepływu wody przez płuczkę.

 

Pytanie: Czy opary oczyszczać przez skruber przed wyrzuceniem poprzez komin na zewnątrz budynku?

Odpowiedź: Nie przewiduje się wykorzystywania skrubera.

 

Pytanie:  Z jakiego materiału ma zostać wykonany podest roboczy? Prosimy o załączenie jego szkicu.  

Odpowiedź: Podest powinien być wykonany z materiału odpornego na korozyjne działanie stężonego roztworu ługu sodowego. Preferowany materiał: stal malowana proszkowo. Zamawiający nie dysponuje szkicem podestu. Przygotowując projekt podestu należy kierować się wytycznymi zawartymi w pkt. 3.4.6 Wytycznych Technicznych. Sugeruje się by pomost był możliwie jak najniższy, tak aby uniknąć konieczności montażu barierek bocznych.

 

Pytanie: W jakim czasie wanny mają się zagrzać do wymaganej temperatury procesu? Przy tej wielkości wanien czas waha się od 8 do 10 godzin.

Odpowiedź: Czas nagrzewania wanny do odtłuszczania małogabarytowych podzespołów z metali kolorowych został określony w pkt 3.4.4 Wytycznych Technicznych. Dla pozostałych wanien podano orientacyjne moce zainstalowanych grzałek, co w dużej mierze determinuje czas nagrzewania poszczególnych kąpieli. Dlatego powyższy wymóg nie został określony w przypadku pozostałych wanien.

 

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie użytego w opisie wanien pojęcia „raszki”.

Odpowiedź:  Pod pojęciem „raszki” należy rozumieć wyjmowalną osłonę wykonaną np. z prętów stalowych chroniącą dno wanny oraz znajdujące się na tym dnie oprzyrządowanie podczas dokonywania czynności wsadu do wanny. W aktualnie eksploatowanych wannach na dnie  rozmieszczone są rurki systemu mieszania sprężonym powietrzem, które są narażone na uszkodzenie mechaniczne pod naciskiem kosza z detalami.

 

Pytanie: Jaką wydajność ma obecnie system wentylacji na myjce?

Odpowiedź: Niestety aktualna wydajność systemu wentylacji nie jest znana.

 

Pytanie: Czy jest przewidziany nawiew świeżego powietrza do hali w celu zbilansowania wyciągu?

Odpowiedź: Nie przewiduje się nawiewu świeżego powietrza do hali w celu zbilansowania wyciągu.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wymianę wanien do mycia części i podzespołów pojazdów wraz z zabudową systemu wentylacji.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin postępowania.

Wytyczne do wykonania remontu stanowiska do zanurzeniowego odtłuszczania metali.

Zwracam Państwa uwagę, że:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 lipca 2020 r. do godziny 9.30. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2020 r. do godziny 9.45 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl.