Postępowanie ofertowe na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F”

07/07/2020

Zamawiający ustala ostateczny termin składania ofert na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F” na dzień 15 lipca 2020 roku.

 


Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F”, poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

25.   Zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w punkcie 12 opisu robót „12.Ochrona przeciwpożarowa”, należy wycenić montaż 4 szt. wyłączników. Gdzie następuję ich wyłączenie? Czy obecne linie zasilające obiekt są zabezpieczone wyłącznikiem z cewką? Jaka jest ilości kabli zasilających halę „F”? Czy należy przewidywać złącza RPOŻ przed budynkiem celem zrealizowania wyłączników PWP oraz robót towarzyszących?

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu robót instalację wyłącznika P-POŻ.

25.   Projekt wykonawczy instalacji oświetlenia (nr 19.14 505-002-044 z dnia 08.2019) wykonano dla poziomu „0” hali „F”  (rys. E-01), natomiast z instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przesłanej w dniu 29 czerwca 2020 roku wynika, że są trzy kondygnacje. Czy zakres oferty obejmuje instalacje oświetleniową podstawową i awaryjną tylko na poziomie „0” hali „F”?

Odpowiedź: Wymiana oświetlenia podstawowego obejmuje obszary zgodne z projektem. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne obejmuje cały projekt.

26.   Zgodnie z rysunkiem nr E-01 na obszarach wyłączonych z zakresu prac wrysowane zostały oprawy oświetleniowe – czy mają zostać ujęte w zakresie oferty?

Odpowiedź: W obszarach wyłączonych z zakresu należy pozostawić istniejące oprawy oświetleniowe. Należy uwzględnić podłączenie opraw do systemu DALI zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią .

27.   Zgodnie z rysunkiem nr E-01 oraz instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego na hali „F” na poziomie „0” są pomieszczenia oznaczone jako strefa zagrożenia wybuchem – czy w związku z tym należy stosować oprawy przeznaczone do takich stref?

 Odpowiedź: Zakres zadania nie obejmuje wymiany opraw w zamkniętych instalacjach technologicznych stanowiących strefę zagrożenia wybuchem. Zgodnie z projektem przewidziano natomiast instalację oświetlenia doświetlającego, zlokalizowanego w obszarze ponda strefą zagrożenia wybuchem.

28.   Czy w ofercie należy przewidzieć rozbudowę projektowanych rozdzielnic oświetleniowych o sekcję zasilająca dla zasilania zestawów gniazd typu A;B a tym samym wymianę (dobór) kabli zasilających rozdzielnice oświetleniowe?

Odpowiedź: Tak. Zasilanie zestawów gniazdowych należy poprowadzić z projektowanych rozdzielnic oświetleniowych. Aktualizacja projektu i rozbudowa po stronie wykonawcy. W części zewnętrznej kabel zasilający należy prowadzić w istniejącej kanalizacji kablowej. Po wejściu do hali, należy wykorzystać projektowane trasy kablowe. Umiejscowienie rozdzielnic pozostaje bez zmian. Orientacyjna długość kabla w części od rozdzielnicy głównej do ściany hali: 100mb; Dobór kabla oraz długości odcinków po stronie wykonawcy. W rozdzielnicy głównej należy przewidzieć podłączenie kabli zasilających pod istniejącą aparaturę łączeniową.

 


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F” poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

1.       Czy jest przedmiar i zestawienie materiałowe?

Zamawiający nie udostępnia w/w dokumentów.

2.      Jakie stosować przewody: YDY czy bezhalogenowe?

YDY.

3.      Jakie wykonać sterowanie?

Strefy oświetleniowe i sterowanie należy wykonać zgodnie z udostępnionymi materiałami.

4.      Czy dali ma być w każdej oprawie?

Należy zastosować oprawy i system sterowania zgodne z udostępnionymi materiałami.

5.      Jakich prace poza montażowymi będzie wymagał Zamawiający?

Montaż opraw będzie się odbywał w czynnym produkcyjnie obiekcie. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie wszystkich niezbędnych do realizacji zadania prac uzupełniających np. przestawianie wyposażenia, doprowadzenie powierzchni do stanu poprzedniego itp.

6.      Jak prowadzić przewody?

Zgodnie z udostępnionymi materiałami.

7.      Czy w zakresie jest instalacja opraw awaryjnych?

Zgodnie z udostępnionymi materiałami.

8.      Jaka ma być gwarancja i co ma obejmować

Zgodnie z udostępnionymi materiałami i regulaminem.

9.      Regulamin i projekt stanowią całość i należy je rozpatrywać łącznie.

10.   Po stronie wykonawcy jest określenie który zakres robót jest modernizacją a który remontem, w świetle obowiązujących przepisów.

11.    Jakie typy i jakie ilości są do zdemontowania odnośnie rozdzielnic oświetleniowych, przewody, trasy kablowe

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obecnej instalacji. Wykonawca może dokonać jej samodzielnie podczas wizji lokalnej. W skład instalacji oświetleniowej hali „F” wchodzą obecnie oprawy wyładowcze typu high-bay, oprawy jarzeniowe oraz LED.

12.   Czy jest jakiś rysunek lub wiadomo gdzie i ile będą rozmieszczone zestawy gniazd, bramy?

Zgodnie z udostępnionymi materiałami.

13.   Jakie obecnie są położone kable WLZ do rozdzielnic oświetleniowych?

YAKY o przekrojach adekwatnych do występującego zapotrzebowania na moc.

14.   Jakie i gdzie obecnie są rozmieszczone rozdzielnice oświetleniowe?

Obecnie funkcjonujące rozdzielnice zbudowane są w oparciu o obudowy żeliwne prod. Blachownia; Zlokalizowane są w różnych punktach hali „F”; Zamawiający nie posiada oryginalnego rysunku z lokalizacją rozdzielnic i elementów sterowniczych oświetlenia.

15.   Gdzie i ile należy zamontować naświetlacze LED odnośnie oświetlenia zewnętrznego?

Zgodnie z udostępnionymi materiałami.

16.   Czy jest jakiś projekt odnośnie opraw Awaryjnych i Ewakuacyjnych?

Nie. Zamawiający nie posiada projektu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Informacja o tym jest podana w udostępnionych materiałach.

17.   Gdzie i ile zamontować Zestawów gniazd A i B?

Zamawiający udostępnił layout z rozmieszczeniem zestawów gniazdowych.

18.   Zasilanie lakierni – czy wiadomo jakie są wartości, wymagania co do mocy odnośnie doboru kabla?

Moc 200kW; Kabel YAKXS; Dobór po stronie wykonawcy. Długość odcinka około 100mb; Kabel należy ułożyć na istniejącej trasie.

19.   Gdzie znajduje się główna rozdzielnica RGNN?

Rozdzielnica główna znajduje się poza właściwym obiektem.

20.   Z uwagi na charakter prowadzonej działalności zamawiający nie udostępnia pełnej dokumentacji obiektu. Wszystkie niezbędne informacje co do zakresu prac znajdują się w udostępnionej dokumentacji ofertowej oraz w odpowiedziach na zadane pytania.

21.   Czy w obszarach w których są już zamontowane nowe oprawy oświetleniowe, należy jeszcze przyjąć w wycenie zmiany, np. dostosowanie do systemu dali, zmiany zamocowań, okablowania?

Tak. W obszarach zaznaczonych na rysunku E-01 hasłem „REMONT” oraz znajdującym się pomiędzy bramami F/15 i F/17 są zainstalowane oprawy DALI. Należy doprowadzić do nich sterowanie, przerobić istniejące kasety sterownicze oraz całość wpiąć w system sterowania hali. Nie przewiduje się konieczności zmiany mocowań opraw. W opinii zamawiającego istniejące w tych obszarach trasy kablowe posiadają odpowiednią rezerwę miejsca.

22.   Czy na obszarach hali „F” wyłączonych z zakresu prac należy zaprojektować/dobrać, dostarczyć i zamontować oprawy awaryjne i ewakuacyjne?

Tak. Projekt oświetlenia awaryjnego należy wykonać dla całego obiektu, włącznie z obszarami wyłączonymi z opracowania projektowego.

23.   Jaki okres gwarancji przyjąć na oprawy podstawowe – istnieje rozbieżność między zapisem w regulaminie postępowania (poz 2.7) mówiącym o 24 miesiącach, a zapisem w wytycznych technicznych (punkt 14) mówiącym o minimum 5 latach (zalecanych 7 latach)?

Gwarancja na oprawy podstawowe musi wynosić minimum 60 miesięcy. Na pozostałe materiały zgodnie z regulaminem.

24.   Czy postępowanie obejmuje wymianę wszystkich rozdzielnic?

Należy przewidzieć wymianę rozdzielnic oświetleniowych zgodnie z projektem. Pozostałe rozdzielnice nie podlegają wymianie.

 

Ponadto udostępniamy następujące materiały:

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Rozmieszczenie zestawów gniazdowych

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F” został przesunięty na dzień 8 lipca 2020 r. na godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.15.

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Postępowanie.

Dokumentację techniczną znajdą Państwo pod linkiem: Dokumentacja.

Zwracam Państwa uwagę, że:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 24 czerwca 2020 r. do godziny 9.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań w kancelarii (pokój 009 – parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym oferty które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. do godziny 9.15 w siedzibie Zamawiającego (budynek biurowy). Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

3. Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Oferentowi żądania Zamawiającego. Uzupełnienie nie może dotyczyć łącznej wysokości ceny. Brak uzupełnienia zgodnie z treścią wezwania lub wyjaśnienia oferty przez Oferenta w w/w terminie powoduje odrzucenie jego oferty. Także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż oświadczenia złożone wraz z ofertą są niezgodne z prawdą, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: kwierzba@wzm.pl.