POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE MODERNIZACJI KABINY MALARSKIEJ NR 1 NA HALI „F”.

25/05/2020

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zwrócił się z pytaniem o możliwość zniesienia limitu prac, których wykonanie może zostać zlecone w toku realizacji umowy podwykonawcom, informujemy, że w toku negocjacji umowy WZM przewiduje zmianę wysokości wskazanego powyżej limitu.

 


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F” poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

  1. Czy WZM S.A. dopuszcza wypożyczenie referencji od podmiotu trzeciego?

WZM S.A. nie dopuszcza wypożyczenia referencji od podmiotu trzeciego. W Regulaminie postępowania nie została przewidziana taka możliwość. Zgodnie z Regulaminem wymagane jest przedłożenie wykazu prac wykonanych przez Oferenta wraz ze stosownymi referencjami. Wskazujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli zasadne jest realizowanie zadania przez kilka podmiotów o odmiennych specjalizacjach możliwe jest zawarcie w takim przypadku umowy konsorcjum.

Ze względu na fakt, iż oferent zadając pytanie powołał się na art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. pragnę wskazać, że ustawa ta nie znajduje zastosowania do postępowań realizowanych przez WZM S.A. Na marginesie jedynie wskazuję, że obecnie możliwość korzystania z referencji podmiotu trzeciego unormowana jest w art. 22a wzmiankowanej powyżej ustawy.

 


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F” poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

  1. Jaka jest wymagana nośność krat typu „Wema” na okratowanej części podłogi kabiny? Proszę o podanie siły skupionej na powierzchni 200x200mm.

Dobór parametrów kraty pomostowej leży po stronie Oferenta. Przy doborze parametrów  należy przewidzieć możliwość najazdu na kratę wózkiem widłowym oraz pojazdem gąsienicowym o max. masie 70 ton (szerokość gąsienicy tego pojazdu to 64 cm; nacisk punktowy tego pojazdu na podłoże nie jest nam znany). Max. udźwig wózków standardowo wykorzystywanych w instalacji wynosi 5 ton (wózek STILL typ R70-50T).Zgodnie z DTR max nacisk na pojedynczą oś załadowanego wózka tego typu  wynosi 10290 kg.

  1. Czy jest wymagane oświetlenie kanału roboczego i jeśli tak, to jakie ma być natężenie oświetlenia i gdzie mierzone?

Tak. Wymagane natężenie światła 500 lx. Pomiar oświetlenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F” został przesunięty na dzień 27 maja 2020 r. na godz. 10.15. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30. Podkreślamy przy tym, że nie przewidujemy możliwości dalszego przedłużenia terminu na składanie ofert w tym postępowaniu.

 


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F” poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

1. Na stronie pod linkami została udostępniona następująca dokumentacja techniczna:

a. Kabina malarska tunelowa – rys.P-0.15407.
b. Komora robocza – rys. P-0.10288.
c. Układ filtracyjny – rys. P-0.14384.
d. Konstrukcja nośna – rys.P-0.7158.
e. Konstrukcja układu filtracyjnego – rys.P-0.14385.
f. Układ wodny – rys.P-08965.

2. Parametry wody grzewczej:

45-55oC

3. Wielkość emitorów (8 szt.) Ǿ=? I wysokość do podłączenia od poziomu 0.00

Średnica każdego z emitorów 0,8 m. Wysokość całkowita emitorów (od posadzki hali do krawędzi wylotu) to 13,0 m

4. Czy stosujemy rekuperacje ciepła w układach grzania?

Tak

5. Rozstaw osi pojazdów wjeżdżających do kabiny , max i min, najlepiej jakiś szkic z poprzecznym przekrojem największego i najmniejszego pojazdu w komorze

Rozstaw gąsienic (licząc od jednej do drugiej krawędzi wewnętrznej gąsienicy)
Czołg Leopard 2 – 2150 mm.
Pojazd BWP-1 – ok. 2300 mm

6. Potwierdzamy, poniższe założenia:

a. Waga max pojazdu 70 ton
b. Temperatura powietrza obiegowego w trakcie suszenia max 50°C
c. Czas suszenia 1,5 h

7. Informacje dotyczące mediów (ilości potrzebne dla kabiny, skąd doprowadzić, miejsca włączenia, ich stan techniczny i ew. konieczność przebudowy/wymiany, mile widziane zdjęcia)

Proszę o określenie wymagań odnośnie zapotrzebowania na energię elektryczną. Woda jest doprowadzona do istniejącej kabiny. Rurociągi C.O. oraz sprężonego powietrza znajdują się ponad obecną kabiną lakierniczą. Wykonanie przyłączenia do sieci po stronie wykonawcy.

8. Informujemy, że:

a. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostępna jest do wglądu w Biurze Prawnym,. Warunkiem zapoznania się z jej treścią jest podpisanie Umowy o zachowaniu poufności (NDA).
b. W Dziale BHP dostępna jest do wglądu ocena zagrożenia wybuchem dla istniejącej lakierni. Warunkiem zapoznania się z jej treścią jest podpisanie Umowy o zachowaniu poufności (NDA).
c. Protokół z przeglądu okresowego hali z raportem i zaleceniami dostępny jest do wglądu w siedzibie WZM S.A. Warunkiem zapoznania się z jego treścią jest podpisanie Umowy o zachowaniu poufności (NDA).
d. Magazyn farb i lakierów nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania.
e. Nie posiadamy archiwalnej dokumentacji geologicznej.
f. Dostępna archiwalna dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiotowej kabiny, a jedynie projekt fundamentu podobnej kabiny wybudowanej w innej części hali oraz projekt niezrealizowanego fundamentu pod kabinę malarską KMT-1-40×31.5×90 z grudnia 1970 roku. Szczegółowych wniosków dotyczących np. ilości zbrojenia nie można wyciągnąć na podstawie dostępnej dokumentacji. W związku z powyższym konieczne jest na potrzeby projektu modernizacji kabiny (a dokładnie na potrzeby wykonania nowego fundamentu) przeprowadzenie inwentaryzacji i/lub niezbędnych badań.
g. Mapa terenu z usytuowanie hali względem innych obiektów dostępna jest pod linkiem: dokumentacja. Mapa jest nieaktualizowana.
h. Nie dysponujemy zdjęciem dachu w rejonie usytuowania kabiny ukazującym konstrukcję i ew. kolizje przy przebiciu dachu kanałami wentylacyjnymi czy spalinowymi). Zgodnie z zapisami WT nową kabinę roboczą należy zintegrować z istniejącym systemem 8 emitorów.
i. Dokumentacja DTR jest zbędna do wyceny prac – i nie ma konieczności udostępniania jej oferentom.

 


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F” poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

  1. Czy Zamawiający posiada pozwolenie emisyjne na wprowadzenie gazów i pyłów (emisję LZO) do środowiska i na jakim poziomie?

Tak. Przedmiotowa instalacja jest objęta zakresem obowiązującego pozwolenia na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr  OS-II.6225.18.2016 z dnia 24.08.206 r.). W decyzji ujęto przedmiotową malarnię jako instalację objętą standardem emisyjnym LZO (lotnych związków organicznych). Szczegółowy zakres standardu przedstawiono w pkt. 3.2. wytycznych technicznych. Deklarowana ilość LZO wprowadzana do instalacji w skali roku 6,048 ton.

  1. Czy Zamawiający posiada opinię rzeczoznawcy ds. ppoż. oraz procedurę ochrony przeciwpożarowej hali F wraz z wytycznymi dla nowej zabudowy?

Nie, ponieważ modernizacja kabiny lakierniczej stanowi odtworzenie stanu pierwotnego jedynie w nowej technologii.

Postępowanie nie dotyczy zabudowy nowej kabiny lakierniczej i jego efektem nie będzie wdrażanie nowych procesów, wzrost ilości zużywanych lakierów ani LZO.

  1. Czy Wykonawca na etapie projektowania powinien przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. ppoż. projekt modernizacji kabiny w zakresie dotyczącym przedmiotu modernizacji, czy też dla całego obiektu?

Jeżeli obowiązujące przepisy wskazują na konieczność zatwierdzenia projektu modernizacji kabiny lakierniczej przez rzeczoznawcę ds. ppoż., to takie uzgodnienie należy uzyskać w wymaganym zakresie.

  1. Czy Zamawiający posiada dokumentację konstrukcyjno-budowlaną hali F w zakresie posadowienia budynku w obrębie modernizowanej kabiny?

Dostępna dokumentacja nie obejmuje przedmiotowej kabiny, a jedynie projekt fundamentu podobnej kabiny wybudowanej w innej części hali oraz projekt niezrealizowanego fundamentu pod kabinę malarską KMT-1-40×31.5×90 z grudnia 1970 roku. Szczegółowych wniosków dotyczących np. ilości zbrojenia nie można wyciągnąć na podstawie dostępnej dokumentacji. W związku z powyższym konieczne jest na potrzeby projektu modernizacji kabiny (a dokładnie na potrzeby wykonania nowego fundamentu) przeprowadzenie inwentaryzacji i/lub niezbędnych badań.

  1. Czy nowe wrota wjazdowe do kabiny z zewnątrz i z wnętrza hali (w wykonaniu EX)  mogą być składane tzw. harmonijkowe?

Nie, oczekiwaniem Inwestora jest zabudowa bramy podnoszonej.

  1. Jakie są średnice istniejących emitorów dachowych dedykowanych do projektowanej kabiny?

0,8 m

  1. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją istniejącego systemu wentylacyjnego znajdującego się w podpiwniczeniu hali F, którego wykorzystanie należy wziąć pod uwagę przy zabudowie nowego systemu?

Inwestor nie dysponuje dokumentacją systemu wentylacyjnego znajdującego się w podpiwniczeniu hali F.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F” został przesunięty na dzień 20 maja 2020 r. na godz. 10.15. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30.

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Postępowanie na wykonanie modernizacji kabiny malarskiej nr 1 na hali „F”.