POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZENIA I OPRZYRZĄDOWANIA GALWANIZERNI.

12/05/2020

 

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na hali „R” poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

1. Czy pomost roboczy ma pełnić również funkcję odbojnicy?

TAK.

2. Czy kraty zastosowane w pomoście roboczym mają być identycznego wykonania co do wymiarów i materiału? Jeśli nie to jakie?

TAK

3. Czy stolarka okienna podlega wymianie?

NIE

4. Czy w przypadku braku możliwości naprawy stropu z płyt warstwowych Zamawiający wymaga wymiany całego stropu?

W przypadku, gdy Oferent uzna, że odnowienie stropu poprzez nałożenie powłoki malarskiej nie pozwoli na uzyskanie odpowiedniej odporności korozyjnej może zaproponować wymianę płyt warstwowych na ścianach lub suficie (patrz pkt.3 paragraf 1 podpunkt a WT).

Jeżeli Oferent chce zaproponować zmianę konstrukcji stropu (np. poprzez dodanie dodatkowych warstw izolacyjnych) to należy to uwzględnić w ofercie cenowej jako rozwiązanie opcjonalne.

5. Czy proponowana przez Zamawiającego ilość wymian powietrza wentylacyjnego jest obligatoryjna? Gdyż z obliczeń wynika zupełnie inna ilość powietrza, w oparciu o technologię i kubaturę pomieszczenia, czego dowodem jest obecnie skorodowany strop.

W WT uwzględniono wymaganą ilość wymian powietrza na poziomie co najmniej 3 wymian w ciągu godziny. Dopuszczalna jest zatem wymiana 3-krotna lub większa, wyliczona w oparciu o fachową wiedzę Oferenta.

6. Czy Zamawiający przewidział hermetyzowanie wanien do galwanizacji, aby zmniejszyć pole powierzchni parowania?

Tak. Wanny zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, wymagające wentylacji krawędziowej są wyposażone w pokrywy umożliwiające ograniczenie emisji par do pomieszczenia w momentach, gdy nie są użytkowane. Dla wanien przewidzianych do wymiany w ramach przedmiotowego postępowania (wanna do oksydowania stali, wanna do fosforanowania) również należy przewidzieć pokrywy tak, jak opisano to w pkt. 4.2.2. i  4.2.4. WT.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany kierunków oddziaływania powietrza wentylacyjnego? Wentylacja naścienna jest niezgodna ze sposobem użytkowania pomieszczenia.

TAK.

8. Czy Zamawiający przewidział, że urządzenia wentylacyjne są całkowicie zużyte i wymagają wymiany?

Zakresem niniejszego postępowania jest objęta kompleksowa modernizacja układu wentylacji ogólnej galwanizerni. W zakresie przedmiotowego postępowania nie ujęto modernizacji układu wentylacji krawędziowej wanien (należy przewidzieć jedynie konieczność odtworzenia odcinków wentylacji umożliwiających odtworzenie wentylacji krawędziowej wanien).

9. Czy urządzenia wentylacyjne mają być również w wykonaniu przeciwwybuchowym?

NIE. W galwanizerni nie przewiduje się stosowania czynników mogących stwarzać zagrożenie wybuchem.

10. Czy na hali galwanizerni obowiązuje jakikolwiek system detekcji uwzględniający NDS?

NIE.

11. Czy w magazynie galwanizerni obowiązuje jakikolwiek system detekcji uwzględniający NDS?

NIE. Jednak można zaproponować powyższe rozwiązanie jako opcje.

12. Czy dla pomieszczenia magazynu galwanizerni Zamawiający przewidział awaryjny system otwierania drzwi, przy rozszczelnieniu się pojemników z chemikaliami?

NIE. Jednak można zaproponować powyższe rozwiązanie jako opcje.

13. Czy Zamawiający przewidział inny system ogrzewania i uzupełnienia strat wynikających z wentylacji?

NIE. Przyjęto, że powietrze pobierane będzie jak do tej pory z hali F i posiadać będzie temperaturę co najmniej 15C.

14. Czy są wymagania co do materiału, z którego mają zostać wykonane wsporniki pod wanny?

Preferowany materiał stelaża to tworzywo chemoodporne. Dobór odpowiedniego tworzywa po stronie Oferenta.

15. Czy nowe wanny zastosowane w galwanizerni mogą być samonośne?

TAK, ale wanny muszą być wyposażone w stópki z regulacją o parametrach opisanych w pkt. 4.2.3.Lub inne równoważne rozwiązanie pozwalające na poziomowanie wanien.

16. Czy przewidziano usuwanie popłuczyn galwanicznych z posadzki w sposób automatyczny lub wpółzautomatyzowany uwzględniający obecne normy i przepisy?

NIE. Jednak można zaproponować powyższe rozwiązanie jako opcje.

17. Czy stawia się wymogi co do wykonania kanałów wentylacyjnych obsługujących galwanizernie i pozostałych elementów wchodzących w skład instalacji?

NIE. Dobór materiału kanałów wentylacyjnych po stronie Oferenta. Przy doborze materiału należy uwzględnić czynniki korozyjne występujące na terenie obiektu. Dobrany materiał powinien zapewnić szczelność przewodów przez okres co najmniej 5 lat użytkowania.

18. Czy przewidziano sterowanie trójstopniowe systemem wentylacji zgodnie z obowiązującymi normami i operatem środowiskowym? Tryby wyłączony/normalna praca/transport materiałów galwanicznych.

TAK. Zamawiający powinien uwzględnić możliwość sterowania wydajnością pracy wentylacji ogólnej galwanizerni.

19. Czy przewiduje się neutralizator odparowania wody ze ścieków chemicznych?

NIE. Jednak można zaproponować powyższe rozwiązanie jako opcje.

 


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytanie dotyczące postępowania na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni poniżej zamieszczamy odpowiedź.

Jakie substancje żrące występują w galwanizerni, będącej przedmiotem postępowania?

Głównym czynnikiem korozyjnym stosowanym w procesach technologicznym w galwanizerni jest kwas solny (HCl). Stosowany jest on w dużej ilości, w stężeniu około 15%, w wannie do trawienia i zdejmowania powłok galwanicznych. Inne substancje żrące wykorzystywane w galwanizerni to wodorotlenek sodu, metakrzemian disodu, kwas azotowy (V), kwas fosforowy (V), 2-chlorobenzaldehyd (składnik nabłyszczacza do kąpieli do cynkowania – śladowe ilości).

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem:
na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni .

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów w postępowaniu na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni zadał pytanie, o to czy zamawiający dopuszcza podział zadania na prace budowlano-remontowe oraz modernizację oprzyrządowania galwanizerni, a tym samym złożenie oferty częściowej, informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału zadania na prace budowlano-remontowe oraz modernizację oprzyrządowania galwanizerni. W postępowaniu zostaną uwzględnione wyłącznie oferty uwzględniające całość prac określonych w Wytycznych technicznych. Oferty częściowe zostaną odrzucone
na podstawie pkt. 3.1. Regulaminu postępowania.

Uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni został przesunięty na dzień 13 maja 2020 r. na godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.45.