Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie pozycjonera spawalniczego typu L na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

18/09/2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie pozycjonera spawalniczego typu L na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi.

Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie pozycjonera spawalniczego typu L na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że uległ zmianie termin składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie pozycjonera spawalniczego. Nowy termin to 6 listopada 2019 r. godzina 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 6 listopada 2019 r. godzina 10:15 w siedzibie WZM S.A.

 

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania odnośnie postępowania na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie pozycjonera spawalniczego poniżej przesyłam odpowiedzi.

 1. Czy cena w ofercie może być w EUR?

Zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu Postępowania w ofercie należy podać oferowaną cenę (netto i brutto) wyrażoną w PLN za całość przedmiotu umowy.

 1. Czy wymagane jest podpisanie przy składaniu oferty na pozycjoner spawalniczy umowy nr NB-07-19-0000-00-00?

Nie jest konieczne podpisanie umowy na etapie składania ofert. Projekt umowy została załączony abyście Państwo mogli zapoznać się z jej treścią.

 1. Czy warunki umowy nr NB-07-19-0000-00-00 w ciągu dalszego postępowania/negocjacji mogą ulec zmianie?

Istnieje możliwość kosmetycznej negocjacji warunków umowy w toku negocjacji.

 1. Prosimy o sprecyzowanie o jakiej dokumentacji projektowej mówi §3 ustęp 1 umowy nr NB-07-19-0000-00-00?

Doprecyzowując zapisy par.3 ust. 1: obowiązek Wykonawcy dotyczący dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu dotyczy:

•             DTR wraz z rysunkami i rzutami przedstawiającymi urządzenie (z poglądowymi wymiarami), schematami elektrycznymi, hydraulicznymi

•             Jednoznaczne wymagania/opis techniczny dotyczący fundamentu pod urządzenie,

•             Instrukcji obsługi urządzenia wraz z instrukcjami dla poszczególnych elementów całego stanowiska,

•             Listy części zamiennych (dane techniczne, producent, dostawca)

•             deklaracji zgodności CE, potwierdzające, że urządzenie wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi jest zgodne z obowiązującymi dla urządzenia wytycznymi przewidzianych w przepisach prawa UE dla   tego typu urządzeń,

•             wymagane przepisami zaświadczeń i protokołów z przeprowadzonych prób i badań,

•             oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonanego przedmiotu umowy prac z ofertą, Regulaminem postepowania, Umową, dokumentacją techniczną, przepisami prawa,

•             oświadczenia Wykonawcy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku na terenie wykonania przedmioty Umowy

•             karty gwarancyjnej

 1. Prosimy o informację, kto decyduje, że w toku realizacji Umowy powstanie utwór w rozumieniu prawa autorskiego?
  Pozycjonery typu L firma nasza produkuje od ponad 40 lat i projektowaliśmy tego typu urządzenia o dźwigach do 35 000 kg.
  Największy udźwig pozycjonera, który został dostarczony prze naszą firmę, to 100 000 kg.

Powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, nie jest zależne od decyzji, ale jest kwestia dotyczącą oceny stanu faktycznego. W naszej ocenie w przypadku jeśli urządzenie będące przedmiotem postępowania zostanie zaprojektowane z uwzględnieniem wskazanych w postępowaniu parametrów dotycząca go dokumentacja techniczna będzie stanowiła utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym znajdą zastosowanie zapisy umowy regulujące kwestie dotyczące prawa autorskiego.

 1. Czy §9 Kary umowne w ciągu dalszego postępowania/negocjacji mogą ulec zmianie (przed podpisaniem umowy przez obie strony)?
  Pozycjonery o dużych udźwigach wykonywane są zawsze pod specyficzne potrzeby zamawiającego i wyprodukowane urządzenie może prze wiele lat nie znaleźć nowego nabywcy.

Tak jak wspomniałem w pkt 3 istnieje możliwość negocjacji zapisów umownych w toku negocjacji.  

 1. Paragraf §4 ustęp 3 umowy nr NB-07-19-0000-00-00 mówi o braku wstępu cudzoziemców na obszar WZM S.A.
  Regulamin postępowania punkt 1.7 mówi „w przypadku, gdy dokumentacja oraz teren zakłady ma być przedstawiona osobie będącej cudzoziemcem” możliwe jest to po uzyskaniu zgody zarządu.
  Czy było by możliwe uzyskanie zgody na wejście cudzoziemca, obywatela Niemiec, pracownika firmy naszej, głównego specjalisty od serwisu i montażu urządzeń, na czas montażu?

Ze względu na specyfikę zakładu obowiązuje na jego terenie zakaz wstępu osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, jednakże w uzasadnionych wypadkach Zarząd spółki może udzielić zgody na wstęp konkretnej osoby. Aby takową zgodę uzyskać konieczne jest pisemne wystąpienie do Zarządu z prośbą o zgodę wraz z uzasadnieniem.

 1. Odnośnie punktu 1.12 regulaminu postępowania prosimy o informację, czy byłaby możliwość korzystania nieodpłatnie z suwnic na terenie hali (w czasie montażu) na której przewidziany jest montaż pozycjonera?

Istnieje możliwość korzystania z suwnic na terenie hali, pod warunkiem, że obsługiwać ja będzie osoba podsiadająca do tego uprawnienia. Udźwig suwnicy 20 T.