Postępowanie na wykonanie remontu posadzki Hali Warsztatowej na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

18/09/2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu posadzki Hali Warsztatowej na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi.

Postępowanie na wykonanie remontu posadzki Hali Warsztatowej na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

 

Szanowni Państwo,

Jeden z oferentów zadał poniższe pytania:

  1. wskazanie miejsca, gdzie Oferenci znajdą załącznik nr 2 o którym mowa na stronie 3 dokumentu pn. „wytycznych technicznych” – dotyczy zakresu prac „Wykonanie fundamentów pod ściany wskazane w załączniku nr 2”
  2. podanie grubości istniejących posadzek
  3. co Zamawiający rozumie poprzez wykonanie studzienek kanalizacji przemysłowej – prosimy o podanie więcej szczegółów technicznych,
  4. informację, czy pomiędzy studzienkami technicznymi należy przewidzieć kanały techniczne ?

Poniżej odpowiedzi:

Ad. 1. Zakresu prac „Wykonanie fundamentów pod ściany wskazane w załączniku nr 2”- stanowi dokument o nr TZ-02-19-0158-00-02
Ad. 2. Grubość istniejących posadzek w wykonanych dwóch odkrywkach waha się pomiędzy 35-40 cm. Istnieje możliwość wykonania kolejnych odkrywek przez oferentów dla potwierdzenia grubości istniejącej posadzki w obiekcie.
Ad. 3. Należy odtworzyć instalację przemysłową/technologiczną poprzez zaprojektowanie i wykonanie instalacji podposadzkowej (rury PCV o dobranej średnicy) wraz z wykonaniem wpustów posadzkowych w lokalizacji poszczególnych pomieszczeń wskazanych na załączniku nr 2 i jej podłączenie do zewnętrznej instalacji przemysłowej zlokalizowanej w obszarze Hali „R”.
Ad. 4. W ramach instalacji przemysłowej wewnątrz hali warsztatowej „S” nie należy przewidywać kanałów technicznych