OGŁOSZENIE o zamiarze nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu

17/09/2018

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o rozpoczęciu nabywania akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zgodnie z przyjętym uchwałą Zarządu „Regulaminem nabywania akcji własnych Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.”.

1. Oznaczenie akcji objętych skupem

♦ Przedmiotem nabycia przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. (Spółka) są akcje własne w kapitale zakładowym Spółki (akcje pracownicze), będące w posiadaniu osób fizycznych (Akcjonariuszy) będących:

a) pracownikiem Spółki,

b) byłym pracownikiem Spółki,

c) emerytem/rencistą Spółki,

d) spadkobiercą osób wymienionych w pkt. a) – c),

e) osobą zaliczoną do I i II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 833 ze zm.), która nabyła akcje w drodze darowizny bezpośrednio od osób wymienionych w pkt a) – d).

♦ Przedmiotem nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych są wyłącznie wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część. W sytuacji, gdy Akcje pracownicze stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie może być udział we współwłasności akcji.

♦ Akcje pracownicze oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży muszą być wolne od wszelkich obciążeń.

♦ Celem nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych za wynagrodzeniem jest ich dobrowolne umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

2. Termin przeprowadzenia skupu akcji

Nabywanie akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 17 września 2019 r. lub do wyczerpania się środków przeznaczonych na ich nabycie, nie dłużej jednak niż do dnia 17 września 2019 roku.

3. Cena po której nabywane będą akcje objęte skupem

Nabycie akcji pracowniczych nastąpi za cenę nie niższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

4. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje

♦ Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza akcje pracownicze będzie wypłacane w sposób wskazany przez Akcjonariusza: przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie Spółki.

♦ Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zbycia akcji.

5. Procedura składania przez Akcjonariusza Oferty zbycia akcji

♦ W celu złożenia Oferty zbycia akcji, Akcjonariusze zainteresowani ich zbyciem proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika do siedziby Spółki, w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280 (biurowiec pokój 009) w godzinach od 7.00 do 14.00.

♦ Oferta zbycia akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w terminie określonym w pkt 2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu Oferty zbycia akcji, dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki www.wzm.pl . Wraz z formularzem Oferty zbycia akcji należy złożyć za pokwitowaniem odbioru, oryginalny odcinek zbiorowy akcji, co jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w skupie akcji pracowniczych.

♦ Akcjonariusze zgłaszając się do Spółki winni posiadać przy sobie:

1) ważny dowód osobisty,

2) oryginalny odcinek zbiorowy akcji,

3) numer konta bankowego (jeżeli takie konto posiadają), na które mają być przekazane środki z tytułu zbycia akcji.

♦ Osoby, które nabyły akcje pracownicze w drodze spadku lub darowizny powinny w pierwszej kolejności złożyć do Spółki wniosek o dokonanie w księdze akcyjnej Spółki wpisu przeniesienia własności akcji. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku spadku – oryginał prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do spadku (zaopatrzonego w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,

2) w przypadku dokonania działu spadku – oryginał umowy o dział spadku lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie działu spadku (zaopatrzone w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia),

3) w przypadku darowizny – oryginał umowy darowizny lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

♦ Przeniesienie własności akcji pracowniczych na rzecz Spółki zostanie dokonane poprzez zawarcie Umowy zbycia akcji przez uprawnionego Akcjonariusza i Spółkę.

6. Inne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania akcji pracowniczych przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. można uzyskać telefonicznie po numerem tel. + 48 261 57 62 15 w godz. od 7.00 do 14.00.
Dokumenty dotyczące procedury nabywania akcji znajdują się poniżej:

Regulamin nabywania akcji własnych,

Załącznk nr 1 – OFERTA ZBYCIA AKCJI,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo.